Bibliografies

Informació bibliogràfica per a biblioteques públiques que recull els títols bàsics disponibles al mercat dels diferents camps del saber, amb l'objectiu de facilitar la gestió de les col·leccions de les biblioteques.

Formació

El decret  124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del  Sistema de Lectura Pública de Catalunya  estableix que el Departament de Cultura ha de prestar suport en la investigació bibliotecària, la formació permanent i el reciclatge del personal.  El Servei de Biblioteques organitza cada any plans formatius per al personal de les biblioteques públiques amb l?objectiu de facilitar als professionals del Sistema de Lectura Pública de Catalunya la formació continuada necessària per al desenvolupament dels seus llocs de treball. La formació es du a terme a tot el territori i s?elabora a partir de les necessitats formatives detectades pel Servei de Biblioteques i pels serveis regionals.

Biblioteques inclusives

El projecte va néixer amb l'objectiu de poder establir uns mínims per aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius.