• Imprimeix

Programa funcional

La planificació de noves biblioteques o adequació de les ja existents, es fa mitjançant la redacció d’un programa funcional que s’elabora  en col·laboració entre els municipis, la biblioteca, la central territorial i la Secció de Planificació i Cooperació del Servei de Biblioteques.

El programa funcional defineix, en base a la legislació vigent i als estàndards aplicables els serveis que ha d’oferir la biblioteca i el dimensionament dels recursos requerits per a la prestació d’aquests serveis, d’acord amb les especificitats i necessitats del municipi, districte o barri on s’ubica:

  • Identifica les necessitats a partir de l’estudi de l’entorn i, de manera conseqüent, estableix els objectius de servei de la biblioteca pública.
  • Respon a aquestes necessitats posicionant la biblioteca en el context de la seva realitat i oferint solucions mitjançant un repertori adequat de serveis.
  • Concreta els recursos (humans, d’espai i equipament, pressupostaris, etc.) que faran viable el projecte i que permetran el correcte manteniment posterior, d’acord amb els patrons definits pels estàndards.


L’ajuntament, com a titular del servei municipal de biblioteca pública, ha de liderar l’elaboració d’aquest document, que s’ha de considerar el punt de sortida i el referent constant de qualsevol nou projecte. Aquest lideratge hauria de recaure preferentment en el personal bibliotecari del municipi, en cas que ja existeixi el servei de biblioteca pública, i amb l’assessorament dels serveis tècnics del Servei de Biblioteques.

La redacció del programa funcional ha de servir per:

  • Assolir un nivell més alt de qualitat de l'equipament (arrelament, implicació, previsió de futur, possibilitats de trobar sinergies) i així satisfer de manera més adequada les necessitats dels usuaris.
  • Reflexionar sobre el servei bibliotecari que es vol oferir a la ciutadania des dels diferents punts de vista i les diferents experiències dels agents implicats com a forma d’arribar a consensos i compromisos entre les parts.
  • Optimitzar els recursos municipals i de la resta d’administracions destinats a política cultural, informativa, formativa i de lleure.
  • Guiar i simplificar el procés de redacció del projecte arquitectònic perquè la definició de funcions condicionarà les característiques arquitectòniques de l’edifici.


Les ciutats de més de 30.000 habitants han de comptar amb serveis de biblioteca pública descentralitzats. Cal que aquestes ciutats elaborin un pla de biblioteques que estableixi el nombre d’equipaments necessaris per oferir un servei de biblioteca pública adaptat a la seva realitat. El pla municipal de biblioteques forma part del pla local d’equipaments culturals regulat a l’article 23 del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020.