• Imprimeix

Programa específic de biblioteques

 

D’acord amb l’art. 42 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya , el Departament de Cultura ha d’establir anualment un programa d’ajuts a les biblioteques, especialment per dotar-les d’infraestructura, construir-ne de noves i ampliar les existents.

Aquest programa, que ha de tenir en compte les determinacions del Mapa de la Lectura Pública, rep el nom de Programa específic de biblioteques (PEB) i s’integra en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

El Programa específic de biblioteques (PEB):

  • Té per objecte atorgar subvencions per dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.
  • És de convocatòria pluriennal i es formula anualment. L’execució de les actuacions també tenen caràcter pluriennal.
  • Es finança amb les aportacions de la Generalitat. La seva gestió i execució és competència del Departament de Cultura a través del Servei de Biblioteques.
  • És aprovat pel Govern de la Generalitat, basant-se en la proposta de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, i es publica en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Els programes aprovats fins ara són:

PEB 1994 – 1995
PEB 1996 – 1997
PEB 2002 – 2003
PEB 2004 – 2007
PEB 2008 – 2012

Data d'actualització:  15.07.2015