• Imprimeix

Mapa de la Lectura Pública de Catalunya

D’acord amb l’art. 28 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, el Departament de Cultura té la responsabilitat d'elaborar i mantenir actualitzat el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

El Mapa de la Lectura Pública de Catalunya (MLPC):

  • Recull les necessitats de la lectura pública i el tipus de servei bibliotecari que correspon a cada municipi.
  • Estableix uns mòduls per dimensionar els equipaments que permeten definir una estructura teòrica bàsica, i recull la realitat actual de serveis de biblioteca pública a Catalunya; l'anàlisi d'aquestes dades permet reconèixer i avaluar els dèficits i prioritzar les actuacions.
  • És un instrument de planificació territorial: el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya.

El MLPC i les modificacions que s’hi fan són aprovats pel Govern de la Generalitat, un cop escoltat el Consell de Biblioteques i les associacions representatives de l'administració local de Catalunya.